Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 18 juni 2020

Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord som den initiala bokstaven har stora bokstäver har betydelser definierade under följande villkor.

Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

I dessa villkor gäller:

  • Affiliate betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" betyder ägande av 50% eller mer av aktierna, kapitalandelen eller andra värdepapper som har rätt att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet .
  • Företag (kallas antingen "företaget", "vi" i detta avtal) hänvisar till Frigga Salong, på Friggagatan 25A 416 64 Göteborg.
  • Land avser: Sverige
  • Enhet betyder alla enheter som kan komma åt tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en surfplatta.
  • Tjänsten hänvisar till webbplatsen.
  • Med villkor avses dessa villkor som utgör hela avtalet mellan dig och företaget om användning av tjänsten.
  • Tredjeparts socialmedietjänst betyder alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas, inkluderas eller göras tillgängliga av tjänsten.
  • Webbplatsen hänvisar till Frigga Salong, tillgänglig från https://friggasalong.se
  • Du (som person), avser den enskilda individ som får åtkomst till eller använder tjänsten, eller företaget eller annan juridisk enhet för vilken en sådan kräver åtkomst till tjänsten.

Bekräftelse

Dessa är de allmänna villkoren för användningen av denna tjänst och det avtal som fungerar mellan dig och företaget. Dessa villkor anger alla användares rättigheter och skyldigheter angående användningen av tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten är betingad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor kan du inte komma åt tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten är också betingad av att du accepterar och följer företagets integritetspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver våra policyer och rutiner för insamling, användning och utlämnande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår sekretesspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje-parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner vidare och samtycker till att företaget inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust orsakad eller påstådd orsakas av eller i samband med användning av eller förlitar sig på sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar dig starkt att läsa villkoren och sekretesspolicyn för alla tredje parts webbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller avbryta din åtkomst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar om du bryter mot dessa villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart.

Gällande lag

Landets lagar, med undantag för lagkonflikter, reglerar dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Tvistlösning

Om du har någon oro eller tvist om tjänsten, accepterar du att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa revideringar har trätt i kraft samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, helt eller delvis, vänligen sluta använda webbplatsen och tjänsten.